Over ons

De kracht van samen werken en leren

Doenersdreef Zorg

Doenersdreef Zorg is een kleinschalige WLZ-erkende organisatie met een breed aanbod van 24-uursopvang, onderwijs, ontwikkelingsgerichte dagbesteding en andere vormen van opvang. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking geven wij een stevige basis voor actieve deelname aan de maatschappij en wij ondersteunen deze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling met gerichte opleiding, begeleiding, en behandeling bij werk en wonen.

Wij werken individueel en vraaggericht met de nadruk op zelfregie en co-partnerschap. We zijn een leef- en werkgemeenschap en wij gaan ervan uit dat elk individu continu blijft leren en dat dit leren vanuit een dialoog tot stand komt.

Op onze website proberen wij je informatie te geven over al onze activiteiten, onze inspanningen voor onze cliënten, belangrijke ontwikkelingen en nog veel meer. Dit alles aangevuld met leuke foto’s en nieuwsbrieven.

Leren

Doenersdreef Zorg werkt intensief samen met Stichting Doeners Place. Doeners Place is een duurzaam leerwerkbedrijf voor jongeren vanaf 17 jaar die moeite hebben met het vinden van een passende opleiding of een geschikte job. Doeners Place wil een duurzame relatie opbouwen met haar jongeren. Dat begint bij perspectief voor de toekomst. De jongeren volgen bij Doeners Place onderwijs en kunnen eveneens in aanmerking komen voor leerbaan. Doeners Place investeert in individuele begeleiding. Zo kunnen de jongeren hun interesses en talenten ontdekken. Het uiteindelijke doel is een bestendig toekomstperspectief door uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Werken

Training, Opleiding en Advies Het Werkt (TOA) biedt jongeren de kans om uit de uitkeringssituatie te komen door het bieden van een leerbaan. Onder professionele begeleiding van een jobcoach en/of begeleider kunnen jongeren in aanmerking komen voor een baan op assistent niveau. De jobcoach begeleidt jongeren bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. Verder biedt de jobcoach persoonlijke ondersteuning en draagt zorg voor individuele trajectbegeleiding.
TOA werkt nauw samen met gemeentes en het UWV. Door de integrale samenwerking met Doenersdreef Zorg en Doeners Place worden jongeren op allerlei gebieden ondersteund en kunnen zij zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen richting een zelfstandige toekomst.

Onze aanpak

Doenersdreef Zorg werkt volgens het principe “hulpvraag van de cliënt centraal” en zoekt hierbij naar mogelijkheden om de cliënt zoveel mogelijk te kunnen laten deelnemen in de maatschappij.  Eigen regie, privacy en autonomie van de kinderen, jongeren en jongvolwassenen staan hoog in het vaandel bij de ondersteuning en begeleiding van DDZ.

Eigen kracht en circulair werken

Bij Doenersdreef Zorg word je vanaf de start actief betrokken bij je eigen traject. De jongeren die door ons begeleid worden of bij ons wonen, hebben vaak een helder doel voor ogen, maar hebben nog hulp of ondersteuning nodig om hun doel te bereiken. Doenersdreef Zorg ondersteunt jongeren in hun ontwikkelingsproces en gaat een co-partnerschap met hen aan. Om de jongeren zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te maken voor hun traject, wordt de ‘eigen kracht’ van de jongere zoveel mogelijk aangesproken. Ouders/vertegenwoordigers, school, de mensen uit de buurt, de gemeente en /of andere relaties worden bij het traject van de jongere betrokken. Hierbij wordt circulair gewerkt. Dit betekent dat er zo min mogelijk verspilling van energie plaatsvindt en alle activiteit ten goede komt van het traject van de jongere zelf.

Buurtparticipatie

Doenersdreef Zorg staat middenin de wijk en vervult ook een buurtfunctie. Buurtbewoners worden actief betrokken bij de activiteiten die Doenersdreef Zorg biedt óf kunnen gebruik maken van de keuken of andere faciliteiten, in ruil voor een wederdienst. Deze wederdienst komt ten goede van bewoners van Doenersdreef Zorg. Van onze cliënten wordt verwacht dat zij vriendelijk zijn tegenover hun buren en rekening houden met elkaar.

Van intake tot opname en verder

Tijdens de intakeprocedure, die bestaat uit meerdere gesprekken, wordt gesproken over je hulpvragen. Indien Doenersdreef Zorg iets voor je kan betekenen, worden afspraken met je gemaakt over de te leveren zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. De trajectregisseur bewaakt de gemaakte afspraken en draagt zorg voor alle noodzakelijke organisatorische en financiële aspecten rondom de begeleiding. Naast de trajectregisseur krijg je te maken met een coach. Jouw coach werkt samen met jou aan je gestelde doelen. De gedragskundige is inhoudelijk verantwoordelijk en vormt samen met jou, én de trajectregisseur en de coach, een zorgteam. Iedere zes weken komt dit zorgteam bij elkaar in een toekomstbespreking, waarin de doelen worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld.

Voorwaarden

Doenersdreef Zorg ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Ook bieden wij hulp en ondersteuning aan mensen zonder verstandelijke beperking, als zij een passende hulpvraag hebben. Dus heb je zorg nodig, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Contra-indicaties voor zorg zijn verslavingsproblematiek, psychiatrie in ‘engere zin’ en verpleging.
Je kunt bij ons terecht met een VG02, VG03, VG04, VG06 en VG07 indicatie. Of een LVG2, LVG3 of LVG 4 indicatie. Ook kun je bij ons terecht wanneer je een toegangsbepaling hebt voor Residentiële Jeugdzorg (24-uurs zorg), Ambulante Jeugdzorg, of Ambulante zorg die binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt.

Wij zijn werkzaam in Almere, Het Gooi en Nieuwegein

We hebben momenteel

55

Medewerkers

75

Jongeren

7

Client waardering (van 10)

40

Leer/Werkplekken

Waar staan wij voor?

Wij vinden dat jongeren recht hebben op toekomstperspectief en een eigen inkomen door werk.

Dit is waar wij naar streven voor alle kinderen en jongeren, ongeacht huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, fysieke gesteldheid of strafrechtelijk verleden!

Wij werken individueel en vraaggericht met de nadruk op zelfregie en co-partnerschap en zoeken hierbij naar mogelijkheden om kinderen en jongeren zoveel mogelijk te kunnen laten deelnemen in de maatschappij.

Doenersdreef Zorg is zich bewust van de veranderende wereld om zich heen. De natuur is niet oneindig bruikbaar; Doenersdreef Zorg investeert in duurzame zorg, een duurzame omgeving en duurzame relaties.

Voor wie?

De ondersteuning aan kinderen en jongeren is georganiseerd naar doelgroep:

  • Kinderen van 4 – 12 jaar;
  • Jongeren van 12 – 18 jaar;
  • Jongvolwassenen vanaf 18 jaar;
  • Moeder en kind en de hierbij behorende praktisch pedagogische gezinsbegeleiding;
  • Vraaggerichte basis behandeling, individuele begeleiding en Volledig Pakket Thuis

Doenersdreef Zorg biedt aan deze kwetsbare groep kinderen zowel thuisbegeleiding als schoolbegeleiding of volledig intramurale zorg. De inzet is zoveel mogelijk gericht op het verstevigen van de krachten in het gezin en het voorkomen van een uithuisplaatsing. Indien het wel tot een uithuisplaatsing komt, zal er hulpvraaggericht en planmatig gewerkt worden om een terugkeer naar de thuissituatie mogelijk te maken. Systeemgericht werken is hierbij een uitgangspunt.

Om aan deze doelgroep en de hulpvraag van deze doelgroep tegemoet te komen, wil Doenersdreef Zorg een ‘tussenfase’ creëren tussen de (zeer) intensieve behandelgroepen en de terugkeer naar huis of het begeleid zelfstandig wonen. Doenersdreef Zorg is om deze reden gestart met een gezinshuis in Almere.
Binnen dit gezinshuis wordt gewerkt met gezinsouders, die ondersteund worden door de pedagogisch medewerkers en de gedragskundige. De trajecten die hier geboden worden, zijn óf gericht op terugkeer naar huis, óf gelden als voorbereiding op het ‘begeleid zelfstandig wonen project’ van Doenersdreef Zorg op de locatie Nieuw Caledonië.

Individuele behandeling is zoveel mogelijk kortdurend van aard en vindt integraal plaats, in samenwerking met  de coach, de gedragskundige en de jongere.

Het product Volledig Pakket Thuis kan aanvullend zijn bij het traject om naar huis terug te keren indien mogelijk.

Jongvolwassenen hebben behoefte aan toekomstperspectief. Doenersdreef Zorg vindt het belangrijk dat jongvolwassenen gemotiveerd zijn tijdens hun verblijf en een actieve houding laten zien tijdens hun traject.
Met jongvolwassenen die in het ‘begeleid zelfstandig wonen project’ van Doenersdreef Zorg wonen, zal indien mogelijk, toegewerkt worden naar minder intensieve zorg. Zij worden ondersteund in hun weg richting zelfstandigheid om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan. ‘Afschalen’ is hierbij een kernbegrip, net als zelfregie, dialooggericht werken en participatie.

Wij zien dat een jongvolwassene moeite heeft met het vinden van toegang naar een passende opleiding en/of een baan op de arbeidsmarkt. Specifiek voor de doelgroep 18+ zet Doenersdreef Zorg middels Doeners Place in op het creëren van leerbanen. Deze werkwijze is geformaliseerd in samenwerking met UWV. Lees hierover meer bij Werken en Leren

Naast financiële zekerheid, ligt er veelal de vraag om de jongvolwassenen te leren hoe zij op eigen benen kunnen gaan staan. Er wordt ingezet op kortdurende behandelingen, trainingen en leermodules, waarbij integraal samengewerkt wordt met de coach, de gedragskundige, de jobcoach en de jongere.

DDZ biedt (toekomstige) moeders met een licht verstandelijke beperking begeleiding tijdens hun zwangerschap en daarna opvoedondersteuning. Door middel van praktische pedagogische opvoedbegeleiding, zowel intramuraal als extramuraal, wordt gewerkt aan zoveel mogelijk zelfstandigheid, het vergroten van de pedagogische vaardigheden en het creëren van een veilig opvoedklimaat. Doenersdreef Zorg richt zich op het bieden van een stabiele woonomgeving om vanuit daar Multi problematiek aan te pakken.

Voor kinderen en jongeren die nog thuis kunnen wonen, maar wel van de diensten van Doenersdreef Zorg gebruik willen maken, biedt Doenersdreef Zorg begeleiding en behandeling middels het Volledig Pakket Thuis (VPT). Hierbij is wonen en zorg gescheiden van elkaar.

Hetzelfde geldt voor jongvolwassenen die zelfstandig wonen, maar die een dusdanige zorgbehoefte hebben dat zij een beroep moeten doen op de faciliteiten van Doenersdreef Zorg. De behandeling en begeleiding van deze jongeren is volledig afgestemd op de individuele behoeften en hulpvragen en vindt plaats middels het uitvoeren van een individueel ondersteuningsplan.

Voor kinderen en jongeren die uitvallen binnen het Passend Onderwijs biedt Doeners Place schoolbegeleiding en onderwijs op maat door gediplomeerde leerkrachten.