Leer ons kennen

Wij vinden dat jongeren recht hebben op toekomstperspectief en een eigen inkomen door werk. Dit is waar wij naar streven voor alle kinderen en jongeren, ongeacht huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, fysieke gesteldheid of strafrechtelijk verleden!

Waar staan wij voor?

Wij werken individueel en vraaggericht met de nadruk op zelfregie en co-partnerschap en zoeken hierbij naar mogelijkheden om kinderen en jongeren zoveel mogelijk te kunnen laten deelnemen in de maatschappij. Doenersdreef Zorg is zich bewust van de veranderende wereld om zich heen. De natuur is niet oneindig bruikbaar; Doenersdreef Zorg investeert in duurzame zorg, een duurzame omgeving en duurzame relaties.

Jongeren van 12 – 18 jaar

Om aan deze doelgroep en de hulpvraag van deze doelgroep tegemoet te komen, wil Doenersdreef Zorg een ‘tussenfase’ creëren tussen de (zeer) intensieve behandelgroepen en de terugkeer naar huis of het begeleid zelfstandig wonen. Doenersdreef Zorg is om deze reden gestart met een gezinshuis in Almere. Binnen dit gezinshuis wordt gewerkt met gezinsouders, die ondersteund worden door de pedagogisch medewerkers en de gedragskundige. De trajecten die hier geboden worden, zijn óf gericht op terugkeer naar huis, óf gelden als voorbereiding op het ‘begeleid zelfstandig wonen project’ van Doenersdreef Zorg op de locatie Nieuw Caledonië.

Individuele behandeling is zoveel mogelijk kortdurend van aard en vindt integraal plaats, in samenwerking met  de coach, de gedragskundige en de jongere. Het product Volledig Pakket Thuis kan aanvullend zijn bij het traject om naar huis terug te keren indien mogelijk.

Jongvolwassenen vanaf 18 jaar

Jongvolwassenen hebben behoefte aan toekomstperspectief. Doenersdreef Zorg vindt het belangrijk dat jongvolwassenen gemotiveerd zijn tijdens hun verblijf en een actieve houding laten zien tijdens hun traject. Met jongvolwassenen die in het ‘begeleid zelfstandig wonen project’ van Doenersdreef Zorg wonen, zal indien mogelijk, toegewerkt worden naar minder intensieve zorg. Zij worden ondersteund in hun weg richting zelfstandigheid om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan. ‘Afschalen’ is hierbij een kernbegrip, net als zelfregie, dialooggericht werken en participatie.

Wij zien dat een jongvolwassene moeite heeft met het vinden van toegang naar een passende opleiding en/of een baan op de arbeidsmarkt. Specifiek voor de doelgroep 18+ zet Doenersdreef Zorg middels Doeners Place in op het creëren van leerbanen. Deze werkwijze is geformaliseerd in samenwerking met UWV. Lees hierover meer bij Werken en Leren

Naast financiële zekerheid, ligt er veelal de vraag om de jongvolwassenen te leren hoe zij op eigen benen kunnen gaan staan. Er wordt ingezet op kortdurende behandelingen, trainingen en leermodules, waarbij integraal samengewerkt wordt met de coach, de gedragskundige, de jobcoach en de jongere.

Kinderen van 4 – 12 jaar

Doenersdreef Zorg biedt aan deze kwetsbare groep kinderen zowel thuisbegeleiding als schoolbegeleiding of volledig intramurale zorg. De inzet is zoveel mogelijk gericht op het verstevigen van de krachten in het gezin en het voorkomen van een uithuisplaatsing. Indien het wel tot een uithuisplaatsing komt, zal er hulpvraaggericht en planmatig gewerkt worden om een terugkeer naar de thuissituatie mogelijk te maken. Systeemgericht werken is hierbij een uitgangspunt.

Moeder en kind

DDZ biedt (toekomstige) moeders met een licht verstandelijke beperking begeleiding tijdens hun zwangerschap en daarna opvoedondersteuning. Door middel van praktische pedagogische opvoedbegeleiding, zowel intramuraal als extramuraal, wordt gewerkt aan zoveel mogelijk zelfstandigheid, het vergroten van de pedagogische vaardigheden en het creëren van een veilig opvoedklimaat. Doenersdreef Zorg richt zich op het bieden van een stabiele woonomgeving om vanuit daar Multi problematiek aan te pakken.